Realizuje zadania związane z ewidencją księgową w zakresie dochodów i wydatków, ich zgodności z planem  finansowym,  sporządzaniem sprawozdawczości,  prowadzeniem  kontroli finansowej, w szczególności:
 1. kierowanie rachunkowością MZBM Sp. z o.o., która obejmuje:
  • organizowanie księgowości, kalkulacji i sprawozdawczości
  • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla bieżącego prowadzenia księgowości
  • terminowe i prawidłowe sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych planów i sprawozdań finansowych
  • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych
  • kontrola wewnętrzna
  • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
 2. naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, z tytułu umów zleceń, o dzieło, wypłat zasiłków i innych oraz prowadzenie ewidencji księgowej w tym zakresie
 3. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 4. prowadzenie dokumentacji płacowej i podatkowej w ramach wynagrodzeń pracowniczych
 5. sporządzanie bilansu i rachunków zysków i strat
 6. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej
 7. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania
 8. rozliczanie delegacji służbowych.