Dział Eksploatacji prowadzi sprawy z zakresu:

 1. Przyjmowanie i zdawanie lokali użytkowych , garaży,dzierżawionych terenów protokołem zdawczo- odbiorczym.
 2. Przygotowywanie treści umów najmu i dzierżawy , aneksów do zawartych umów, wypowiedzenia umów najmu i dzierżawy z tytułu nieuregulowania zadłużenia opłat czynszowych lub dzierżawę.
 3. Wypełnianie wniosków o sprzedaż lokalu niemieszkalnego.
 4. Prowadzenie i rozliczenie kaucji mieszkaniowych w związku z dokonanym wykupem lokalu mieszkalnego lub zakończenia najmu. Prowadzenie pełnej ewidencji pobranych i zwracanych kaucji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Potwierdzenie pod względem merytorycznym rachunków i faktur za energię elektryczną, deratyzację, dezynfekcję, wywóz nieczystości płynnych , utrzymanie zieleni.
 6. Opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych.
 7. W oparciu o obowiązujące uchwały Rady Miejskiej Bielawy, zarządzenia Burmistrza Miasta, Prezesa MZBM, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dokonanie zmian opłat za usługi komunalne.
 8. Nadzór nad eksploatacją zarządzanych budynków.
 9. Prowadzenie ewidencji zużycia energii cieplnej, jej analiza i rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej.
 10. Prowadzenie zbiorczej ewidencji zarządzanych zasobów.
 11. Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  -utwardzenie miejsc pod pojemniki na odpady komunalne
  -budowa boksów śmietnikowych
  -proponowanie miejsc pod segregację
 12. Ochrona drzew i zieleni , zabiegi konserwacyjne , pielęgnacyjne i sanitarne oraz usuwanie drzew i krzewów.
 13. Wykonywanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów.
 14. Zimowe i letnie utrzymanie dojść do budynków, pomieszczeń gospodarczych i pojemników na odpady komunalne.
 15. Obsługa klientów indywidualnych zgłaszających problemy telefoniczne i osobiste dotyczących spraw związanych z :
  - lokalami użytkowymi
  - garażami murowanymi
  - terenami dzierżawionymi
  - segregacją odpadów komunalnych
  - innych spraw związanych z eksploatacją