Dział Kadry i Sekretariat prowadzi sprawy z zakresu:

 1. sprawy osobowe i płacowe pracowników MZBM Sp. z o.o.
 2. sprawy związane z dyscypliną pracy
 3. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy
 4. obsługa spotkań organizowanych przez Prezesa Zarządu
 5. prowadzenie kncelarii ogólnej i sekretariatu
 6. zgłaszanie na szkolenia pracowników MZBM Sp. z o.o.oraz prowadzenie ewidencji zgłoszeń
 7. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji wpływającej do MZBM Sp. z o.o.
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 9. prowadzenie archiwum zakładowego
 10. przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz
 11. utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez MZBM Sp. z o.o.
 12. zaopatrywanie MZBM Sp. z o.o. w materiały biurowe, kancelaryjne
 13. prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Zarządu MZBM Sp. z o.o.
 14. zlecanie spraw związanych z BHP i p. poż