Prowadzi sprawy kancelarii ogólnej oraz obsługi klientów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, opłat z tytułu najmu, dzierżawy i własności lokali

 • prowadzenie kancelarii ogólnej
 • zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji wpływającej do MZBM Sp. z o.o.
 • przyjmowanie, rejestracja, rozdział i wysyłanie korespondencji na zewnątrz
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • obsługa posiedzeń Zarządu Spółki z przedstawicielami działów oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • obsługa BIP oraz aktualizacja strony internetowej Spółki
 • odbiór i rozdział korespondencji internetowej
 • naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie zmian ilości osób, sporządzanie zawiadomień odbiorcom o wysokości opłat
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Miasta za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji stanów zużycia wody na podstawie dokonanych odczytów podliczników
 • kontrola prawidłowości odczytów stanów wodomierzy głównych przez WiK oraz potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za zużytą wodę
 • dokonywanie odczytów indywidualnych liczników do pomiaru zużycia ciepła i ciepłej wody oraz rozliczanie zużycia na indywidualnych odbiorców wraz z wystosowaniem zawiadomień dla budynków przy ul. Tulipanowej
 • rozliczanie indywidualnych odbiorców za zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków, sporządzanie zawiadomień z rozliczenia
 • opiniowanie pod względem merytorycznym treści umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz energii elektrycznej dla zarządzanego zasobu
 • przygotowywanie umów na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem targowiska przy ul. Kwiatowej
 • obsługa klientów w zakresie należności wynikających z najmu, dzierżawy oraz własności lokali
 • zawieranie ugód o ratalnej spłacie należności z wyłączeniem długów objętych nakazami zapłaty
 • zaopatrywanie Spółki w materiały biurowe, pieczęcie, środki czystości i higieniczno – sanitarne.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem szaletów miejskich.