Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,
zamówień udzielać można w czterech opisanych w ustawie trybach:

 • podstawowym,
 • partnerstwa innowacyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,

Ponadto pewne szczególne zamówienia można poprzedzić konkursem (np. zamówienia z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych), można także zawierać zamówienia na podstawie umów ramowych lub w ramach dynamicznego systemu zakupów.

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:
 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania,
 • zasada pierwszeństwa trybów przetargowych.
Zgodnie z ustawą, uczestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • skargi do sądu.