•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, działając w oparciu o art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) - INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dotyczące "Stałej konserwacji i utrzymanie zieleni w administrowanych zasobach MZBM Sp. z o.o. - Bielawa"

Załącznik