•  
 •  
 •  
 •  
 •  

 1. W M.Z.B.M. Sp. z o.o. tworzy się następujące wydziały, działy i nadaje się im symbole:
  1. Wydział Eksploatacji - WE
  2. Dział Techniczny - DT
  3. Wydział Księgowości - WK
  4. Dział Czynszów i Windykacji - CW
  5. Dział Wspólnoty Mieszkaniowych - WM
  6. Dział Eksploatacji - DE
  7. Dział Lokalowy - DL
  8. Kadry i Sekretariat - KS
  9. Informatyk - INF
  10. Biuro Obsługi Klienta - BOK
 2. Kierownictwo M.Z.B.M. Sp. z o.o. stanowią:
  1. Prezes - PZ
  2. Główna Księgowa - GK
  3. Dyrektor Wydziału Eksploatacji - DWE
 3. Wydziałem Eksploatacji kieruje Dyrektor i Działem Technicznym-Kierownik.Wydziałem Księgowości kieruje Główny Księgowy Spółki.
 4. Wielkość zatrudnienia w M.Z.B.M. Sp. z o.o. w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia określa Prezes Zarządu.
 5. W M.Z.B.M. Sp. z o.o. może być wykonywana praca na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 6. Strukturę organizacyjną M.Z.B.M. Sp. z o.o. określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Obsługa mieszkańców w zakresie eksploatacji nieruchomości:


Prezes, Dyrektor/Prokurent w każdy wtorek w godz. od 13.00 do 15.00.
W poszczególnych działach w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00 do 15.00 oraz we wtorki w godzinach od 8:00 do 16:00

W poszczególnych Administracjach Budynków Mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicach:

ABM – 1 ul. Wolności 54; tel. 74 8341-033,
ABM – 2 ul. Bankowa 5; tel. 74 8334-562,
ABM – 3 ul. Piastowska 41; tel. 74 8338-655,
ABM – 4 ul. Piastowska 41; tel. 74 8338-655,

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 9.00 i od 13.00 do 15.00,
we wtorki ABM – 3 do godz. 16.00.

Kasa ul. 3 Maja 48 :
Codziennie od 8.00 do 13.30,
We wtorki od godz. od 8.00 do 15.30.

Całodobowe pogotowie techniczne w zakresie usuwania: awarii  elektrycznych i gazowych pod numerem tel. 504-897-609, awarii wodno-kanalizacyjnych pod numerem tel. 501-316-483

Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd Spółki.

 1. Zgromadzenia Wspólników – dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki.

  Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz rachunku zysków i strat,
  • podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu strat oraz udzielaniu władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
  • tworzenie i likwidacja oddziałów spółki,
  • uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
  • udzielanie pełnomocnictwa do zawierania umów pomiędzy członkami zarządu a Spółką,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych,
  • podejmowanie uchwał w zakresie zobowiązania udziałowców do wnoszenia dopłat,
  • ustalenie wynagrodzenia Zarządowi Spółki, udzielenie pokwitowania z działalności Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Spółki, powołaniu i odwołaniu likwidatora oraz podziale likwidowanego majątku.

 2. Rada Nadzorcza

  Skład Rady Nadzorczej jest 3 osobowy:

  1. Przewodnicząca - Katarzyna Skowron
  2. Członek - Jakub Wujkowski
  3. Członek - Lucyna Cieślak

  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,

  Do poszczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem,
  • opiniowanie zmian struktury organizacyjnej Spółki,
  • reprezentowanie Spółki w sprawach i umowach między Spółką a Zarządem.

 3. Kompetencje Zarządu Spółki.

  Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki. Zarząd jest jednoosobowy reprezentowany przez Prezesa Zarządu. Funkcję prezesa pełni Daniel Dubas. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Zarząd.

  do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Umowie Spółki ani przepisami prawa dla Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań z działalności Spółki,
  • dokonywanie w imieniu Spółki czynności prawnych i reprezentowanie jej w sądzie i poza sądem,
  • zawieranie umowy na badanie bilansu przez biegłego rewidenta,