•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Bielawa, posiadająca 100 % udziałów.

Do najważniejszych zadań, jakie gmina Bielawa powierzyła do realizacji władzom spółki należą przede wszystkim: zarządzanie i wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, kupno i sprzedaż nieruchomości, a także pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zajmuje się również m.in.: różnego rodzaju pracami budowlanymi, wykonywaniem dachów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych czy klimatyzacyjnych.
Niemniej jedną z najistotniejszych działalności spółki jest kompleksowa obsługa klientów, w tym mieszkańców budynków zarządzanych przez MZBM Bielawa.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych został powołany do życia na podstawie uchwał o numerach: XL III/308/97 i XL VIII/337/97 Rady Miejskiej Bielawy. Akt Założycielski Spółki został podpisany 17 czerwca 1998 roku.

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 1998r. NS rej. H. 550/98 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VI Gospodarczy wpisał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółkę z o.o. w Bielawie do rejestru handlowego pod numerem RHB 2395. W dniu 29.05.2002r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000115211.